Definities
The Granola Bar NL: Statutair gevestigd te Rotterdam, KVK nr. 70253072 BTW nr. NL001559882B42
De Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met The Granola Bar NL en/of zich geregistreerd heeft op de website.
De Overeenkomst: de Overeenkomst tussen The Granola Bar NL en De Klant.
Diensten: het ontwikkelen, bereiden, verzorgen en bezorgen van ontbijtproducten
Account: De samengevoegde gegevens van de klant gebruikt als identificatie om gebruik te maken van The Granola Bar NL service. Het Account kan alleen benaderd worden met het user ID gekoppeld aan dit Account en wachtwoord.
Website: www.thegranolabar.nl

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige overeenkomst, tenzij partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor The Granola Bar NL slechts bindend, indien en voor zover deze door The Granola Bar NL uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Prijzen en informatie
Alle op de Website en in andere van The Granola Bar NL Producten en Diensten vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
De Website en zijn content is zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. Echter kan The Granola Bar NL niet garanderen dat alle prijzen en overige informatie ten alle tijd juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van The Granola Bar NL afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. The Granola Bar NL kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. De verzendkosten voor een  reguliere bestelling per post bedragen bij een bestelling tot €40,00, €5,95 binnen Nederland. En €9,00 naar België. Bij een bestelling van €40 of daarboven worden er geen leveringskosten in rekening gebracht.

Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van The Granola Bar NL en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt The Granola Bar NL langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod direct op het scherm. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
De Klant heeft geen recht om De Overeenkomst te ontbinden omdat het wettelijke “herroepingsrecht voor overeenkomsten die op afstand worden gesloten”, niet van toepassing is. De producten zijn bederfelijk van aard en kunnen niet worden teruggezonden.

Uitvoering overeenkomst
Zodra de bestelling door The Granola Bar NL ontvangen is, stuurt The Granola Bar NL de producten, met inachtneming van de wettelijke levertijd, zo spoedig mogelijk toe. The Granola Bar NL is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of is vermeld, dan zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. Indien The Granola Bar NL de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden. The Granola Bar NL raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

Zodra de te leveren producten aan PostNL zijn afgegeven gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. The Granola Bar NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onjuiste levering, te late levering of andere afwijkende levering. Zulks strekt ook niet tot een schadevergoeding aan Klant. Tenzij The Granola Bar NL onjuiste verzendgegevens heeft verstrekt aan de vervoerder of het pakket te laat heeft afgeleverd bij Vervoerder.Waardoor het de Vervoerder onmogelijk wordt gemaakt om de producten op de afgesproken datum te leveren aan Klant.

Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten. The Granola Bar NL is gerechtigd in overleg met de Klant een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is in deze ook gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

Registratie
De Klant kan zich op de Website van The Granola Bar NL registreren om zo volledig gebruik te kunnen maken van faciliteiten die de Website biedt. Tijdens de registratieprocedure maakt de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord aan waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Klant dient zijn inloggegevens strikt geheim te houden. The Granola Bar NL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of The Granola Bar NL daarvan in kennis te stellen, zodat The Granola Bar NL gepaste maatregelen kan nemen.

Persoonsgegevens
The Granola Bar NL kan persoonsgegevens betreffende De Klant, welke door De Klant aan The Granola Bar NL ter beschikking zijn gesteld, verwerken ten behoeve van de Dienstverlening of in het kader van het voldoen aan een wettelijke verplichting. De Klant gaat akkoord dat The Granola Bar NL alle door De Klant aangedragen en door gebruik gegenereerde gegevens opslaat, verwerkt en gebruikt. Verwerking van persoonsgegevens door The Granola Bar NL vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de wet bescherming persoonsgegevens.

Betaling
De betaling wordt vooraf door middel van iDEAL of Directe bankoverschrijving gedaan. Op afspraak kunnen bedrijven op factuur achteraf betalen. The Granola Bar NL is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering. De vermelde prijzen van de Producten zijn in Euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld.
Betaling door de klant strekt eerst ter vermindering van de verschuldigde incassokosten, daarna ter vermindering van de verschuldigde rente en daarna ter vermindering van de verschuldigde hoofdsom.
Betaling is verschuldigd op het moment van sluiten van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. De Diensten worden na betaling geleverd op de vastgestelde datum en tijd.

Garantie en conformiteit
Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door The Granola Bar NL een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten. The Granola Bar NL staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Een door The Granola Bar NL fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft geconstateerd The Granola Bar NL hiervan op de hoogte te stellen. Indien The Granola Bar NL de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het Artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product inclusief BTW.

Klachtenprocedure
Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van The Granola Bar NL, dan kan hij bij The Granola Bar NL telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. The Granola Bar NL geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 3 werkdagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal The Granola Bar NL binnen 3 werkdagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Aansprakelijkheid
Dit Artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De totale aansprakelijkheid van The Granola Bar NL jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Aansprakelijkheid van The Granola Bar NL jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Buiten de in de vorige twee leden van dit Artikel genoemde gevallen rust op The Granola Bar NL jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit Artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van The Granola Bar NL. De aansprakelijkheid van The Granola Bar NL jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant The Granola Bar NL onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en The Granola Bar NL ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Granola Bar NL in staat is adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij The Granola Bar NL meldt. In geval van overmacht is The Granola Bar NL niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk, per e-mail of Whatsapp contact met ons op:
The Granola Bar NL
Adriaen van der Doeslaan 125 A (geen bezoekadres)
3054 EB Rotterdam
email: service@thegranolabar.nl
KvK : 70253072
BTW: NL001559882B42